Tuyển dụng

Vị trí Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
Tuyển dụng vị trí: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

HCM

50 12/07/2020
Tuyển dụng vị trí: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

HCM

03 12/07/2020
Tuyển dụng vị trí: TRƯỞNG NHỐM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

HCM

31/12/9999
Tuyển dụng vị trí: KẾ TOÁN THUẾ

HCM

31/12/9999
Tuyển dụng vị trí: CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

HCM

31/12/9999
Tuyển dụng vị trí: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

HCM

31/12/9999